Disclaimer

De informatie op www.groenezorgalliantie.nl is met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet voor 100% worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De Groene Zorg Alliantie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

De gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van de Groene Zorg Alliantie.

Privacy beleid

De Groene Zorg Alliantie hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers en relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Groene Zorg Alliantie houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging stelt.

In dit privacy beleid staat beschreven hoe de Groene Zorg Alliantie persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing binnen de hele organisatie.

Bij het opstellen van dit privacybeleid gaat het om contactpersoonsgegevens van deelnemers en zakelijke contacten (partners / sponsor / donateurs) die wij beheren.

1. Toestemming en vereisten verwerking persoonsgegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging is het de Groene Zorg Alliantie toegestaan persoonsgegevens te verwerken (categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen: verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties).
De Algemene Verordening Gegevensbeveiliging stelt eisen aan de Groene Zorg Alliantie voor het beheer van deelnemers. Deze eisen zijn;

 • toewijzen van verantwoording;
 • uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
 • toestemming van de persoon voor het verwerken van de gegevens;
 • inzage in de eigen opgeslagen gegevens;
 • juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens;
 • het recht op vergetelheid en vernietiging van gegevens;
 • een procedure beschikbaar hebben voor handelingen in geval een datalek optreedt.

2. Verantwoording

De Groene Zorg Alliantie is verantwoordelijk voor de correcte omgang van persoonsgegevens. Daarnaast hebben contactpersonen van commissies en teams een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt manifest zodra de persoon de beschikking krijgt over of toegang krijgen tot (lijsten met) gegevens van deelnemers of andere personen.

3. Doel van verwerking

Gegevens van contactpersonen van deelnemers, partners (bedrijfsmatige persoonsgegevens) en medewerkers van ondersteunende organisaties (persoonsgegevens) worden uitsluitend verzameld voor het adequaat voeren van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van onze projecten.

Foto’s worden gemaakt voor communicatie van activiteiten via de website en andere sociale media. De Groene Zorg Alliantie maakt geen statistische analyses van persoonsgegevens en verspreidt/verkoopt deze niet aan derden, tenzij dit uit wettelijk oogpunt verplicht is (bijv. de belastingdienst).

4. Toestemming directie- en bestuursleden

Bij het aangaan van een benoeming als bestuurslid of directielid geeft de persoon aan de Groene Zorg Alliantie toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam en voorletters;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Nationaliteit;
 • Huisadres;
 • Telefoonnummer en privé e-mailadres;
 • Rekeningnummer en tenaamstelling bankrekening t.b.v. evt. betaling;
 • Kopie paspoort t.b.v. wettelijke registraties
 • Maken en verspreiden van foto- en beeldmateriaal. Directie- en bestuursleden geven bij aanstelling toestemming voor het plaatsen van zijn/haar foto op de website.

5. Toestemming van contactpersonen deelnemers relaties

Bij het aansluiten bij de Groene Zorg Alliantie, inschrijven voor een activiteit of aangaan van een samenwerking of het opvragen van een offerte/informatie geeft de betrokkene aan de Groene Zorg Alliantie impliciet toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens:

 • Instellings- of bedrijfsgegevens (post en bezoekadres, website);
 • Achternaam, voornaam en evt. voorletters;
 • Algemeen telefoonnummer en/of doorkiesnummer en/of 06-nummer;
 • E-mailadres;
 • Functie.

Contactpersonen deelnemers van de Groene Zorg Alliantie die zich registreren op de website voor een inlog geven daarmee toestemming tot het delen van hun naam en email met andere deelnemers, zodat onderling contact kan worden gelegd. Personen die zich registreren voor een activiteit geven de Groene Zorg Alliantie daarmee toestemming tot het delen van hun naam met andere deelnemers.

Maken en verspreiden van foto’s en beeldmateriaal
In het kader van activiteiten en projecten worden regelmatig foto’s gemaakt van situaties, deeleners of relaties. Bij deelname aan de Groene Zorg Alliantie activiteiten gaat deelnemer hiermee akkoord, tenzij bezwaar is aangetekend. De Groene Zorg Alliantie vraagt in overige gevallen altijd mondeling, of via e-mail toestemming van de betreffende relatie alvorens een dergelijke foto te gebruiken voor communicatie.

Indien, in het uitzonderlijke geval, hier minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar op staan, wordt de toestemming gevraagd aan een van de ouders of een van rechtswege toegewezen voogd.

6. Inzagerecht

Contactpersonen van deelnemers en relaties kunnen hun eigen gegevens inzien en laten wijzigen.
Relaties of wettige vertegenwoordigers daarvan (in geval van minderjarigen) mogen te allen tijde inzage vragen in gegevens die de Groene Zorg Alliantie van hen bijhoudt.
Inzageprocedure: Een verzoek tot inzage van gegevens moet (schriftelijk of per e-mail) worden gericht aan de secretaris van de Groene Zorg Alliantie via info@groenezorgalliantie.nl. De secretaris draagt zorg voor een schriftelijk antwoord binnen zes weken. Dit kan alleen worden verstrekt indien geen twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager. De Groene Zorg Alliantie is gerechtigd deze identiteit te controleren in voorkomende gevallen.

7. Recht op correctie

Als een deelnemer of relatie vaststelt dat er een feitelijke onjuistheid in de geregistreerde gegevens voorkomt, kan hij / zij dit aangeven bij de secretaris. De secretaris draagt zorg voor correctie binnen zes weken.

8. Recht op vergetelheid

Een contactpersoon van een lid of relatie kan verzoeken om gegevens te wissen. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan de secretaris. De secretaris draagt zorg het wissen binnen zes weken, mits dit mogelijk is in het kader van andere wettelijke verplichtingen die de Groene Zorg Alliantie heeft. Financiële aanspraken door de Groene Zorg Alliantie blijven echter in voorkomend geval bestaan. Minimale gegevens nodig voor de afhandeling van financiële verplichtingen blijven gehandhaafd tot volledige afhandeling van financiële vraagstukken is afgerond.

Als een deelnemer of relatie niet (langer) een directe zakelijke relatie met de Groene zorg Alliantie onderhoud, worden de gegevens wel bewaard in ons CRM systeem. Deze worden aangehouden in verband met toekomstige kennisverspreiding of acquisitie.

9. Procedure datalekken

Een datalek ontstaat zodra vertrouwelijke gegevens van personen:

 • bekend raken bij derden die geen recht op kennisname hebben;
 • gegevens onherstelbaar worden vernietigd;
 • gegevens verloren zijn geraakt en niet bekend is waar deze terecht zijn gekomen.

Zodra iemand een datalek vermoedt in relatie tot gegevens van contactpersonen van deelnemende partijen en/of relaties van de Groene Zorg Alliantie wordt deze persoon verzocht melding van dit vermoeden te doen bij het secretariaat. Verzocht wordt de eerste melding telefonisch te doen. Aansluitend wordt van de melder gevraagd de melding ook kort in een mail te zetten en te sturen aan info@groenezorgalliantie.nl.

Na ontvangst van de melding zal de secretaris zorgen dat een onderzoek wordt opgestart om vast te stellen welke gegevens daadwerkelijk getroffen zijn en een melding aan de autoriteit persoonsgegevens te sturen. Daarna zal de Groene Zorg Alliantie de relaties die door het datalek getroffen zijn telefonisch of schriftelijk (via e-mail) informeren. Verder zal de Groene Zorg Alliantie actie ondernemen om verdere schade te beperken en herhaling te voorkomen.

10. Opslag van gegevens

De Groene Zorg Alliantie zorgt goed voor opgeslagen gegevens. Persoonsgegevens van contactpersonen en relaties worden door de Groene Zorg Alliantie bijgehouden in ons CRM-systeem. Deze opslag van gegevens is alleen toegankelijk voor de stuurgroep van de Groene Zorg Alliantie.